Banal ang Body Mo

YouTube player

Original

Ang August 15 po ay piyesta ng pag-akyat ng Mahal na Birhen sa langit. Ini-akyat siya. Hindi niya inakyat ang kanyang sarili. Ito po ay fourth Glorious Mystery. At dagdag po dito ang Assumption of the Virgin Mary, ang tawag natin ay ‘dogma’. Ang ibig sabihin po ng dogma ay kailangan paniwalaan, tanggapin, ipagtanggol ng lahat ng Katoliko.

Magkakasala po tayo sa pananampalataya. Magkakasala tayo sa Diyos kung hindi natin tinatanggap yung turo na ang Mahal na Birhen, pagkatapos ng kanyang buhay dito sa mundo ay ini-akyat sa langit – kaluluwa at katawan.

At the end of her life here on earth, the Virgin Mary was assumed into heaven – body and soul. Hindi lang po soul, kundi body. Because the Lord wants to save body and soul.

Ano ang pinakamahalagan aral na puwede nating pulutin sa Assumption ng Mahal na Birheng Maria?

Marami pero sa araw na ito, tandaan lang po natin, our body is holy.

Banal ang body mo. Banal ang katawan mo.

At walang bahagi ng katawan mo na hindi banal. Kahit gaano ka-tsismosa ang dila, banal pa rin iyan. Kahit gaano karumi iyong katawan, banal pa rin. Kahit sinira na ng drugs o alcohol ang katawan, banal pa rin.

Our body is holy and God created our body to be His temple here on earth. “Bahay tayo ng Diyos.”

Bakit kailangan nating alalahanin na banal ang ating katawan? Kasi marami tayong kasalanan laban sa katawan.

You must take care of your body. But you must also take care of the body of other people. You must respect your body. But you must also respect the body of other people. The body of everybody is holy. The body of everybody is sacred. And when the Lord assumed the Virgin Mary, body and soul, into heaven. It is a reminder for us that our body needs salvation.

Anu-ano ang kasalanan ng tao laban sa katawan na nakikita natin sa ating panahon?

Kasalanan po sa katawan ay vanity. Ang ibig sabihin po ng vanity ay hindi iyong bulagsak sa katawan. Ang ibig sabihin po ng vanity ay sobra, sobra, sobrang pag-aasikaso sa katawan.

Mahalaga ang katawan pero hindi kasinghalaga ng kaluluwa. Vanity means you spend so much time on the mirror. You spend so much money with the dermatologist. You spend so much money with keeping your muscles toned. Is it wrong? No. But when it becomes your pre-occupation, that you cannot be loving anymore, because you are so pre-occupied with your beautiful face and your sexy body, with your healthy body, then your body becomes your liability.

Vanity. Alagaan natin ang katawan. Mag-ingat. Mag-exercise. Kumain ng tama. Mag-vitamins. Kailangan po iyon. Pero hindi natin puwedeng sobrang pahalagahan ang katawan natin na nakakalimutan na nating meron pang buhay na walang hanggang naghihintay sa atin.

Nakakatakot ang mamatay. Nakakatakot ang covid. Pero mas nakakatakot ang kasalanan. Bakit mas takot tayo sa covid kaysa mag-kasala? Bakit takot tayo mamatay kaysa magkasala sa Diyos?

When we sin…when we fall out of the grace of God…we are destined for hell…we put ourselves in hell. And yet we are not afraid of hell. We are more afraid of the virus. We must be careful against the virus. We must be careful against sickness because our body is God’s gift to us. But not too much. We are only stewards. Your body is not yours. Your body is God’s.

After vanity, our second sin against body is violence. Violence.

Nilulutas natin ang problema sa pamamagitan ng patayan. At pumapalakpak tayo habang may kapwang pinapatay. Pumalakpak tayo at humihinga ng malalim kapag inilaglag ko na iyong baby para wala na akong dagdag na palamunin. Pumapalakpak tayo na patayin ang kriminal sa pamamagitan ng death penalty. Pumapalakpak tayo sa abortion. Wala tayong ginagawa sa EJK. The body of everybody is holy. Your body is holy. The body of others is also holy. Ang therefore, we must protect the house of God in one another.

After vanity, it is violence.

Ang after violence, the third sin against body is vulgarity.

Dahil sa quarantine at medyo lumakas ang internet at meron available na data…alam po ba ninyo na hindi natin nararamdaman pero mayroong isang problemang kumakain sa ating mga kabataan. Ano iyon? Cyber-sex and pornography. Pornography is a sin against your body. Pornography is a sin against others. Cyber-sex is a sin against God’s temple, which is your body. Di natin nararamdaman. Bakit? Sapagkat sikretong-sikreto. Hindi natin nararamdaman? Sapagkat lihim na lihim. Hindi ginagawa in public. Pero meron pong mga nag-aaral at alam po ba ninyo, kung sino po sa atin ang napaka-hilig sa pornography at cyber-sex? 12 to 17 years old. Iyong anak at apo na ipinanganak ng may internet sa kamay. Iyong anak at apo na ipinanganak na parang may hawak na gadget na hindi na kailangang turuan. Our 12 to 17 years old boys and girls are becoming porn addicts, vulgarity addicts, cyber-sex addicts, sex chat addicts. And the body is desecrated. The body is destroyed. The body is ruined, God’s temple.

When the Virgin Mary was assumed into heaven, body and soul, we are reminded that it is not only the soul that needs to be saved, the soul also. In fact, at the end of our lives, ang itatanong sa atin ng Panginoon –

Pina-kain mo ba iyong nagugutom na katawan?

Pina-inom mo ba iyong nauuhaw na lalamunan?

Dinamitan mo ba iyong hubad na katawan?

Tinulungan mo ba iyong katawang maysakit at may karamdaman?

All about the body because the body is God’s gift to us.

My body. Your body. The body of everybody is God’s gift.

Ang because it is God’s gift. It is holy.

Tingin-tingin po tayo sa ating paligid. At huwag dasal nang dasal na nakapikit ang mata sapagkat ang katawan na banal na bigay ng Diyos ay nilalapastangan natin at nilalapastangan natin ang nagbigay nito…

By vanity.

By violence.

By vulgarity.

When we remember the Assumption of the Blessed Virgin Mary…please bow down your heads and thank God for your body. It may be sick. It may be disturbed by other ailments. But this is God’s gift to you. Banal ang iyong katawan. Alagaan mo ang katawan mo. At alagaan mo ang katawan ng iba.

Sapagkat ang lahat ng katawan ay dapat na malinis. Ang lahat ng katawang-tao ay para sa Diyos.

English 

August 15 is the feast day of the Assumption of the Blessed Virgin Mary into Heaven. She was assumed into heaven. She did not assume herself into heavy. This is the fourth Glorious Mystery. In addition to the Assumption of the Blessed Virgin Mary, it is considered ‘dogma’. Dogma means – we, as Catholics, must believe, accept and defend this teaching.

It will be a sin against our faith. It will be a sin against God if we don’t accept the teaching that the Blessed Virgin Mary, after her life here on earth, was assumed into heaven – body and soul.

At the end of her life here on earth, the Virgin Mary was assumed into heaven – body and soul. Not just the soul, but also the body. Because the Lord wants to save body and soul.

What is the most important lesson we can pick up from the Assumption of the Blessed Virgin Mary?

There are many lessons but just for today, let us remember one thing, our body is holy.

Your body is holy. Your body is holy.

There is not one part of your body that is not holy. Even the tongue that spreads rumors, it is holy. No matter how unclean the body is, it is holy. Even when drugs or alcohol has destroyed the body, still it is holy.

Our body is holy and God created our body to be His temple here on earth. We are the temple of God.

Why must we take into account that our body is holy? Because we commit a lot of sins against our body.

You must take care of your body. But you must also take care of the body of other people. You must respect your body. But you must also respect the body of other people. The body of everybody is holy. The body of everybody is sacred. And when the Lord assumed the Virgin Mary, body and soul, into heaven. It is a reminder for us that our body needs salvation.

What are these sins against the body that we are witnessing in this day and age?

One sin against the body is vanity. Vanity is not about caring for the body. Vanity is excessively caring for the body.

Yes, the body is valuable but it is not as valuable as the soul. Vanity means you spend so much time on the mirror. You spend so much money with the dermatologist. You spend so much money with keeping your muscles toned. Is it wrong? No. But when it becomes your pre-occupation, that you cannot be loving anymore, because you are so pre-occupied with your beautiful face and your sexy body, with your healthy body, then your body becomes your liability.

Vanity. We must take care of our body. Take precautions. Exercise. Eat right. Take vitamins. These are essentials. But we must not put too much importance on our bodies that we forget there is life everlasting waiting for us.

We fear death. We fear covid. But what is most fearsome is sin. Why do we fear covid more than sin? Why do we fear death more than committing sin against God?

When we sin…when we fall out of the grace of God…we are destined for hell…we put ourselves in hell. And yet we are not afraid of hell. We are more afraid of the virus. We must be careful against the virus. We must be careful against sickness because our body is God’s gift to us. But not too much. We are only stewards. Your body is not yours. Your body is God’s.

After vanity, our second sin against body is violence. Violence.

We resolve problems through violence. We applaud while our brothers and sisters are being murdered. We rejoice and breath a sigh of relief at abortion knowing that there is no more mouth to feed. We celebrate the criminal who will be removed by death penalty. We applaud abortion. We remain blind to EJK (Extra-judicial killings). The body of everybody is holy. Your body is holy. The body of others is also holy. Ang therefore, we must protect the house of God in one another.

After vanity, it is violence.

And after violence, the third sin against body is vulgarity.

Because of the quarantine and internet services has gotten stronger and data services readily available… Did you know that there is an emerging problem that we might not know about and this is eating away at our youth. What is this? Cyber-sex and pornography. Pornography is a sin against your body. Pornography is a sin against others. Cyber-sex is a sin against God’s temple, which is your body. We are not aware of this happening. Why? Because this is done very discreetly. Why do we not sense this problem? Because it is a deep dark secret, not done in public. There have been researchers who monitored this and do you know who among us are consuming the most pornography at cyber-sex ? 12 to 17 years old. Your child, your grandchild who was born into the world with internet in their hands. Your child, your grandchild who was born into the world with gadget in hand and instantly tech-savvy. Our 12 to 17 years old boys and girls are becoming porn addicts, vulgarity addicts, cyber-sex addicts, sex chat addicts. And the body is desecrated. The body is destroyed. The body is ruined, God’s temple.

When the Virgin Mary was assumed into heaven, body and soul, we are reminded that it is not only the soul that needs to be saved, the soul also. In fact, at the end of our lives, the Lord will ask us–

Did you feed those bodies who were hungry?

Did you give a drink to those whose throats are parch?

Did you clothe those whose bodies are naked?

Did you help those with bodies suffering in sickness?

All about the body because the body is God’s gift to us.

My body. Your body. The body of everybody is God’s gift.

Ang because it is God’s gift. It is holy.

Let us look around us. Let us not pray with eyes closed because our body is holy and it is a gift from God. And when we disrespect our body, we disrespect God who gave this body to us…

By vanity.

By violence.

By vulgarity.

When we remember the Assumption of the Blessed Virgin Mary…please bow down your heads and thank God for your body. It may be sick. It may be disturbed by other ailments. But this is God’s gift to you. Your body is holy. Take care of your body. Take care of the body of others.

Because all bodies must remain clean. All our bodies belong to God.

Care to Comment?

%d